Úvod do metody VTI

Základní informace

Akreditace MPSV č.j. 2015/0940-PC/SP/VP; MŠMT č.j. 1369/2019-1-416

Termíny kurzů - přihlašování on-line je otevřeno 

Mimořádný termín pro opozdilce, zájemce o ZV VTI - Modul I (upozorňujeme, že letošní běh začíná 14. - 15. 3.):

  • 13. - 15. 2. 2019

Časová dotace: 24 hodin

Cena: 2 800 Kč


Kurz je součástí komplexního vzdělávacího programu, zaměřeného na budoucí pofesionální práci pomocí VTI. Cílem kurzu je seznámit účastníky se základy metodologie VTI přístupu, teoretickými zdroji a východisky, se základy analýzy interakce i s vedením rozhovoru s klientem. Zároveň se účastníci seznámí s širokým spektrem praktického využití metody v oblasti sociálních služeb, školství a zdravotnictví.

 

Obsahové informace

Komu je kurz určen

Kurz je určen především pro sociální pracovníky, psychology, speciální pedagogy, pedagogické pracovníky i studenty příbuzných oborů, kteří se zabývají účinky lidské komunikace na vývoj jedince (v kontextu rodiny, vzdělávání i profesionálních vztahů) a chtějí se dovědět více o možnostech intervence pomocí VTI - tedy analýzy interakcí a specifického využití videozáznamu v poradenství, pomáhání i terapii.  

Hlavní témata a získané dovednosti

  • Metoda VTI jako forma intervence, filozofie přístupu, historie a uplatnění VTI v evropském kontextu.
  • Teoretické základy a východiska (a úloha interakčního přístupu jako účinné formy intervence při řešení vztahových problémů, obtíží v komunikaci)
  • Základní principy úspěšné komunikace a jejich využití pro analýzu a mikroanalýzu interakce
  • Možnosti využití metody VTI v oblasti sociálních služeb, zdravotnictví a školství v ČR

 Absolvent kurzu získá základní dovednosti

  • s natáčením a principy "pomáhající kamery"
  • v analýze interakce (vlastní videonahrávky nebo videonahrávky klinického systému - zapůjčené lektorem)
  • pro vedení rozhovoru nad nahrávkou (a pohled na vlastní komunikaci s klientem).

Důležité!!!  Osvědčení získané absolvováním kurzu opravňuje účastníka ke vstupu do Základního výcviku ve VTI (Modul I a Modul II), kde se tyto dovednosti dále trénují a prohlubují. Pro zájemce o vstup do dalších modulů vzdělávacího programu ve VTI je absolvování tohoto kurzu povinné. 

Podmínky pro získání osvědčení

Účastník absolvuje 90% výuky a plní předepsané aktivity. Případnou delší nepřítomnost (předem omluvenou) je možné nahradit v dalším termínu kurzu.

Organizační informace

Lektorky kurzu: Mgr. Kateřina Šilhánová, (při 12 a více účastníků další akreditovaní lektoři pro VTI) 

Časový rozvrh: 1. den: 9:30 - 17:30; 2. den: 9.00 - 17:00; 3. den: 9:00 - 16:00 (změna času vyhrazena)

Místo konání:

Platí pro termín kurzu 13. - 15. 2.2019: Praha, Vzdělávací a konzultační centrum pro VTI, Nad Sokolovnou 41/7, 142 00 Praha 4 - Podolí (mapa:#mce_temp_url#)

Kurz je možné realizovat také "na klíč" podle požadavků organizace. V takovém případě je cena kurzu smluvní.

Pokud potřebujete více informací, neváhejte nám napsat na e-mail: spin@spin-vti.cz