Aplikační oblasti

Metoda VTI se v průběhu 30 let své existence stala uznávanou a vyhledávanou formou pomoci (zejména rodinám s dětmi a s výchovnými problémy) v mnoha zemích Evropy i mimo ni.

Aplikační oblasti metody se nicméně dále rozšiřují a zároveň se v důsledku nových zkušeností obohacuje její praxe.

Od počátku své činnosti a ve shodě se snahou o integrující přístup k pomáhání se SPIN v České republice zaměřuje na tři základní oblasti aplikace:

  • na práci s rodinou – biologickou i náhradní
  • na práci s učiteli a vychovateli dětí a mladistvých 
  • na práci s pracovníky pomáhajících profesí, manažery, vedoucími týmů apod.

Postupně vznikaly komplexní programy zaměřené na konkrétní cílové skupiny a konkrétní potřeby těchto skupin.


Práce s rodinou

VTI se ve svých počátcích zaměřoval při práci s rodinou pouze na oblast komunikace, tzn. na rozpoznání a podporu úspěšných interakcí mezi rodiči a dětmi. Postupně se možnosti využití a nabídka VTI rozšířila (a využití média k tomu přímo vybízelo) na oblasti denního života rodiny, kompetence rodičů, zajímavé bylo rovněž „diagnostické“ využití videa k mapování vývoje dítěte a jeho chování v rámci vztahů uvnitř rodiny. Kamera se také mohla zaměřit na způsob řešení konfliktů, rozložení rolí rodičů a celkovou rodinou dynamiku. To však vždy a pouze jako podpora a zplnomocňování rodičů, hledání možných řešení, nikdy ne jako kontrola a usvědčování nebo upozorňování na nezpůsobilost a selhání rodičů.
A právě tady se ukázalo, jak nezbytné je „trénovat“ v tomto přístupu pracovníky, kteří metodu VTI využívají nebo využívat chtějí. V takových případech se nejedná o pouhé učení se metodě samé a porozumění komunikačním vzorcům a jejich vlivu na chování jednotlivých členů rodiny, ale o změnu celkového nahlížení na rodinu, porozumění dynamice rodiny, pochopení smyslu aktivace a kompenzace, přijetí konceptu zplnomocňování, orientace na řešení.

Používání metody VTI si tak velmi často vynutilo změnu postojů pracovníka a odlišné vnímání rodinného systému a jeho fungování, především ale účinku působení pracovníka na rodinný systém.


Oblast školství

Protože se metoda ukázala jako velmi efektivní i při velmi vážných výchovných problémech v rodině, byly její principy využity i při práci s učiteli. VTI trenér (poradenský pracovník, speciální pedagog) pracuje s učitelem na efektivním využívání komunikace s cílem vytvořit pozitivní pedagogickou atmosféru. Díky efektivní komunikaci učitele se žáci stávají aktivními a silně motivovanými učícími se. Podpora dialogu mezi učitelem a žákem, nacházení rovnováhy mezi řízením žáka a jeho aktivováním, budování pozitivních vztahů, podpora kompetence a autonomie žáka i učitele jsou hlavní rysy metody VTI. VTI můžeme účinně využívat na všech stupních škol i v předškolní výchově. S úspěchem je metoda využívána i v pregraduální přípravě budoucích učitelů.


Pomoc pracovníkům pomáhajících profesí

Velmi záhy tak pomoc rodičům prostřednictvím videa znamenala posun v našem přemýšlení o efektivitě nabízených postupů, metod, programů. Náhle to pro nás znamenalo nejen trénovat videotrenéry (a připravit tak kvalifikované odborníky na pomoc rodině a škole), ale připravit na míru šité programy pro široké spektrum odborníků pomáhajících profesí. Umět efektivně pomáhat znamená především se snažit porozumět druhým.

Dnes je značná část programů SPINu a Národního centra pro VTI zaměřena právě na pomoc odborníkům, na výcviky jejich komunikačních dovedností a důraz na vztahové aspekty pomáhání. Jsme ale také přesvědčeni, že orientace na existující zdroje a hledání toho, co se daří, zpětná vazba pomocí videa a možnost sebereflexe, ovlivňují významně efektivitu procesů pomáhaní (ale i poradenství, supervize, koučování, vedení lidí apod.), podněcují pozitivní změnu jednotlivce v širokém spektru situací. Taková změna pak působí významně ve smyslu zlepšování a zkvalitňování služeb, které tito pracovníci poskytují. 

Tréninky komunikačních a sociálních dovedností

Víme, že VTI může být velmi efektivně použit jak pro trénink sociálních (a specificky komunikačních) dovedností budoucích učitelů (všech typů školských zařízení), sociálních pracovníků, výchovných poradců, asistentů osob s postižením, tak pro výcvik lékařů, sester a dalšího zdravotnického personálu. Užitečný je v psychologickém a speciálně-pedagogickém poradenství, rodinném poradenství, mezi další oblasti může patřit nápravná a ústavní výchova, různé druhy ústavní péče, vězeňství a další. V programech využívajících VTI se ale nejedná pouze o edukativní a tréninkovou funkci VTI. Jak se v řadě případů ukazuje, pozitivní zpětná vazba prostřednictvím videa má i mocný anti-stresový účinek, mnoho pracovníků, kteří prošli VTI vzděláváním, sděluje výrazné efekty v případě ohrožení syndromem vyhoření.

VTI v organizacích

Další oblastí, ve které stále častěji zjišťujeme, že video samo a posléze trénování pomocí videa je velmi užitečné, je oblast organizací, v našem případě především organizací sociálních služeb, školství a zdravotnictví – do nedávné doby velmi zanedbávaná sféra našeho zájmu, v současné době naopak oblast, které je věnována veliká pozornost ve smyslu kvality, rozvoje jednotlivců a řízení změny.

Organizace jsou tvořeny lidmi, bez nich by zcela jistě nefungovaly. Tedy to, jak se budou tito lidé cítit, jak efektivně budou v těchto organizacích pracovat, jaké „nástroje“ budou ve své práci využívat a jak budou schopni zpětně hodnotit své působení, se stává velmi důležitým tématem doby. Nejen z hlediska kvality poskytovaných služeb, respektu ke klientům a jejich potřebám, ale také efektivity jednotlivců a týmů.

Metoda VTI může do organizací vnést důraz na principy úspěšné komunikace, ať už se jedná o vzájemnou spolupráci jednotlivců, práci s týmem, supervizi, výcviky a vzdělávání nebo individuální poradenství. Implementace VTI do organizace může ale také přinést impuls přemýšlet jinak o pomoci, kterou nabízíme – z hlediska zplnomocňování klientů, naplňování jejich potřeb a respektu k jejich individuálním možnostem a schopnostem.