Základní výcvik ve VTI

Komplexní výcvikový program v metodě VTI nabízí ucelený přehled o teorii a metodologii VTI, trénink ve využívání jednotlivých nástrojů (práce s pomáhající kamerou, videoanalýza záznamu, editace videozáznamu, mikroanalýza interakcí), reflektování praxe a sebezkušenost. Celkem 335 hodin výcviku je rozděleno na dva na sebe navazující moduly (160 + 175 hod), které se liší svým zaměřením, získanými dovednostmi i formami práce. 

Výcvik probíhá v atmosféře bezpečí, podpory a spolupráce.

Doporučujeme se přihlásit do Modulu I, až po jeho úspěšném absolvování do Modulu II. 

Komu je výcvik určen?

Výcvikový program je určen především pro pracovníky pomáhajících profesí – sociální pracovníky, psychology (poradenské i klinické), speciální pedagogy, učitele, poradenské pracovníky, terapeuty, výchovné pracovníky apod. Vhodný je i pracovníky managementu organizací sociálních služeb, školství a zdravotnictví, mimořádně přijímáme i studenty příbuzných oborů (ve vyšších ročnících studia a s absolvovanou praxí, v tomto případě vždy na základě osobního pohovoru).

Poznámka: V některých případech (vzdělání, délka praxe, možnost pracovat pravidelně s klienty apod.) si lektorky vyhrazují právo osobní konzultace s přihlášeným účastníkem.

Základní výcvik ve VTI (ZV VTI) je rozdělen na dvě části

Modul I

V prvním roce výcviku (7 dvoudenních setkání á 16 hod) se zaměřujeme na získání dovedností při natáčení videozáznamů pro terapeutické cíle (pomáhající kamera), trénink ve videoanalýze komunikace pro "diagnostické" potřeby i pro různé možnosti terapeutické intervence. Povinná je práce účastníka v mezidobí jednotlivých setkání. Ta se započítává do časové dotace výcviku. Účastníci v průběhu celého roku natáčejí vlastní videonahrávky a přinášejí je na skupinová setkání.

Modul II

Ve druhém roce výcviku (20 individuálních supervizí - celkem 40 hod., min. 3 regionální intervize, min. 90 hod přímé práce s klienty, 24 hodin skupinových setkání) je cílem prohloubit požadované kompetence VTI trenéra a reflektovat efektivitu vlastní práce s klienty pomocí metody VTI (zaměřeno na cílové skupiny účastníka výcviku), tzn. připravit účastníky výcviku na budoucí samostatnou práci s klienty s využitím metody VTI.  

Podmínky pro zařazení do výcvikového programu

  • absolvování úvodního kurzu VTI, platné osvědčení ne starší nežli 2 roky,
  • minimálně SŠ/VOŠ vzdělání, zakončené maturitou a min. 3letá praxe v oblasti pomáhajících profesí (resp. v pedagogické oblasti),
  • nebo VŠ (bakalářské) a min. 2letá praxe v oblasti pomáhajících profesí (resp. v pedagogické oblasti)
  • nebo VŠ (magisterské) a doložený přehled praxe uchazeče.

Další požadavky

  • možnost přímé práce s klienty (aktuální odborná praxe), GDPR
  • mít k dispozici videokameru pro pořizování nahrávek 
  • souhlas zaměstavatele (pokud se nejedná o OSVČ)
  • souhlas s podmínkami výcviku (podpis "Smlouvy o výcviku")

Zahájení výcviku

Modul I: úvodní setkání je plánováno na 12. - 13. 9. 2024

Modul II: Výcvikový běh 2023-2024 je realizován. Další běh výcviku Modul II začně v návaznosti na ukončení Modulu I (2024-2025). Ti, kteří mají již ukončený Modul I a z různých důvodů nenastoupili do Modulu II - prosíme, kontaktujte organizátora výcviku.

Místo: Praha 

Cena výcviku a platební podmínky

Cena základního výcviku ve VTI  je 54 000,- Kč (platná cena výcviku za oba moduly - ceník je navzdory inflaci nezměněný od 2021). 

Cena zahrnuje platby:

ZV VTI - Modul I (27 000,- Kč): skupinová setkání a individuální konzultace (90 min), komplet výukové materiály v elektronické podobě, přístup na el. portál yammer/spinlink; 

ZV VTI - Modul II (27 000,- Kč): 20x individuální supervize (90 min) nebo ekvivalent 15x individuální supervize (120 min), 2x intervize (á 6,5 hod), 1x úvodní setkání (16 hod), skupinová setkání (16 hod), výukové materiály v elektronické podobě, přístup na el. portál spinlink, doprovodné výukové materiály v tištěné podobě. 

Cena nezahrnuje dopravu účastníka na setkání a na supervize, občerstvení a stravu v průběhu výcvikových setkání, ubytování účastníka. 

Do ceny výcviku není započítán poplatek za závěrečné hodnocení a akreditaci VTI trenéra (3 000,- Kč). Poplatek uhradí pouze ti, kteří absolvují celý výcvik a budou k závěrečnému hodnocení připuštěni.

!!! Důležité: přihlašování do výcviku je pouze on-line. Podmínkou pro přihlášení do ZV VTI - Modul I je absolvování kurzu "Úvod do metody VTI" (24hod), podmínkou pro přihlášení do ZV VTI - Modul II je úspěšné ukončení Modulu I.