Základní výcvik ve VTI - Modul I

 

Výcvikový Modul I základního výcviku ve VTI je samostatným vzdělávacím programem, do něhož se mohou přihlásit absolventi kurzu Úvod do metody VTI (nejpozději do 2 let od absolvování tohoto kurzu).

Akreditace: MPSV: č.j. A2020/0220-SP/VP; MŠMT: č.j. MSMT-28610/2022-2-989

Celková časová dotace: 160 hodin (z toho 112 hod přímé výuky, 2 hod indiv. konzultace a 46 hodin samostané práce účastníka).
 
Cena pro nový běh výcviku: 27 000,- Kč (je možný splátkový kalendář)

Obsahové informace

 • základy lidské komunikace a její poruchy,
 • historie VTI 
 • teoretické základy metody (teorie attachmentu, teorie intersubjektivity, sociální teorie učení...),
 • principy úspěšného kontaktu jako základ analýzy interakce (resp. mikroanalýzy),
 • metodické základy VTI – (a)natáčení pro pomáhající využití videozáznamu, (b)videoanalýza interakce na základě nahrávek komunikace v různých prostředích, kontextech a s různými sociálními systémy, (c)vedení reflektujícího rozhovoru nad videozáznamem,
 • identifikace silných stránek klienta, analýza a mikroanalýza interakce a její využití k diagnostickým účelům, pro prevenci rizikové komunikace i pro intervenci při poruchách komunikace, 
 • plán intervence (Traject plán v různých oblastech využití VTI), 
 • rozbor videokazuistik z klinické praxe,
 • etické aspekty práce VTI trenéra, zásady GDPR, 
 • implementace VTI (organizační, zaměřeno na cílové skupiny),
 • vývoj teorie, výzkumu a vzdělávání ve VTI v mezinárodním kontextu. 
Jaké formy práce může účastník očekávat?

Účastníky čeká interaktivní forma práce ve skupinách, střídá se práce ve velké (max.12 členné) skupině, malých skupinách a ve dvojicích, výklad budou střídat intenzivní praktická cvičení (s donesenými nahrávkami účastníků), modelování situací, reflektování.

Jaké znalosti, resp. dovednosti získá účastník programu?

Účastník bude na konci Modulu I schopen propojit teoretické znalosti o komunikaci s praktickým zvládnutím základních metodických aspektů videotréninku interakcí, tzn.

 • samostatně natočit nahrávku, se kterou lze pracovat ve prospěch klienta,
 • rozpoznat a identifikovat na videozáznamech jednotlivé vzorce a prvky interakce a pracovat se schématem „Principy úspěšné komunikace“
 • provést analýzu a mikroanalýzu komunikace,
 • editovat záznam, tzn. vybrat vhodné části z videozáznamu pro práci s klienty a určit, jak tyto vybrané momenty mohou býtužitečné pro daný systém,
 • identifikovat zdroje a rizika a navrhnout plán intervence,
 • stanovit cíle spolupráce s klientem – domlouvat zakázku,
 • osvojit si základy vedení rozhovoru s klienty a nad nahrávkou – v modelových situacích,
 • diskutovat ve skupině a reflektovat vlastní způsoby komunikace,
 • používat jazyka a osvojit si termíny VTI

Výukové texty a další materiály do Portfolia účastníka výcviku budou k dispozici vždy v elektronické formě.

Podmínky účasti:
 • absolvování a platné osvědčení z kurzu Úvod do metody VTI (ne starší než 24 měsíců)
 • VŠ (min. bakalářské a 3 letá praxe v pomáhajících profesích, resp. v pedagogické oblasti)
 • VŠ magisterské a přehled dosavadní praxe
 • VOŠ - pouze v oborech sociální práce, speciální pedagogika + min. 5 let praxe. - v takovém případě si vyhrazujeme vstupní konzultaci
Podmínky absolvování: 
 • absolvování nejméně 85% výuky (účastník omluven max. v rozsahu 1 dvoudenního setkání, t.j. max. 16 hod absence), 
 • zpracování a prezentace vlastních videonahrávek v průběhu výcviku,
 • zpracování všech písemných úkolů zadaných lektory programu, včetně vedení výcvikového portfolia. 
 • závěrečná obhajoba kompetencí účastníka, předložení editované a analyzované nahrávky s komentářem, písemné sebehodnocení na závěr Modulu I.
Důležité! Absolvent ZV VTI – Modul I nezískává kompetenci pracovat samostatně s uživateli služby pomocí metody VTI. Tuto kompetenci (akreditace VTI trenér/terapeut) získává až na základě úspěšné obhajoby své práce v Modulu II, kde pracuje pod supervizí s klinickými případy.

Organizační informace (pro nový běh výcviku ZV VTI/Modul I/9-2024) 

Nový běh výcviku začíná v září 2024. Vyhrazujeme si posun termínů, pokud se nenaplní počet účastníků (min. 9)

Struktura výcvikového programu – ZV VTI - Modul I (160 hodin)

Účastníky čeká 7 dvoudenních skupinových setkání (celkem 112 hodin, frekvence setkání je 6 týdnů). V mezidobí mezi skupinovými setkáními pracují účastníci na zadaných úkolech, přibližně je vhodné na tuto samostatnou práci vyčlenit vždy alespoň 8 hodin. Práce účastníka v mezidobí je započítávána do časové dotace výcviku.


Termíny společných setkání - Modul I 
1. setkání:  12. - 13. 9. 2024 (úvodní setkání - povinná účast)
2. setkání:  24. - 25. 10. 2024
3. setkání:   5. - 6. 12. 2024
4. setkání: 23. - 24. 1. 2025  
5. setkání: 6. - 7. 3. 2025
6. setkání: 24. - 25. 4. 2025
7. setkání: 12. - 13. 6. 2025 (závěrečné setkání - povinná účast)

Časový harmonogram:

1. den: 9:30 - 18:00;  2. den: 9:00 - 16:30 (přestávka na oběd je 60 min) 

Místo konání: Vzdělávací centrum pro VTI, Štefánikova 65/1, Praha 5 - Smíchov (mapa

Vedoucí lektorka: Mgr. Kateřina Šilhánová, spolulektorky: Mgr. Veronika Brandejsová, PhDr. Eva Šírová, Ph.D.

Důležité!!! Max. počet účastníků je 12. Pokud se k termínu nového běhu nepřihlásí dostatečný počet účastníků, bude termín spuštění výcviku odložen.

Závazné podmínky pro účastníky vzdělávacích programů SPIN, z.s. zde
Informace poskytuje: